ออกแบบสื่อโฆษณา ( Media Design )

ในปัจจุบันช่องทางในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการนั้นได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบกับในอดีต ซึ่งช่องทางต่างๆนั้นก็มีความแตกต่างกันออกไปทั้งในส่วนของความเหมาะสมของช่องทางแต่ละช่องทางเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการ ลักษณะกลุ่มผู้บริโภคที่จะเลือกบริโภคสื่อในแต่ละช่องทาง จำนวนผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่องทาง ต้นทุนในการทำโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ของแต่ละช่องทาง ความถี่ของโฆษณาที่จะออกสู่สารธารณชน เป็นต้น หากพิจารณาจากปัจจัยของความหลายหลากและความแตกต่างของลักษณะของสื่อในแต่ละช่องทางแล้วนั้น ก็จะเห็นได้ว่าการเลือกสื่อและการออกแบบสื่อให้มีความเหมาะสมกับสินค้าหรือบริการนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการให้ประสบความสำเร็จ

ออกแบบสื่อโฆษณา

สื่อต่างๆที่ผู้บริโภคนั้นมีความคุ้นเคยในการบริโภคเปรียบเทียบกับในส่วนของสื่อเมื่อสิบปีก่อนถึงปัจจุบัน ก็คือ วิทยุ (Radio) โทรทัศน์ (Television) นิตยสาร (Magazine) หนังสือพิมพ์ป้ายโฆษณาตามสถานที่ต่างๆ(Banner ads) ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามเส้นทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์ (Bill board) ซึ่งเมื่อคำนวณดูต้นทุนในการโฆษณาแล้วก็จะพบว่าต้องมีการลงทุนในสื่อต่างๆไม่น้อยเลยทีเดียว อีกทั้งหากต้องการให้การโฆษณาประสบความสำเร็จ ก็ต้องใช้เวลาในการโฆษณาเป็นจำนวนมาก ซึ่งการออกแบบงานโฆษณาที่จะสามารถสื่อถึงสิ่งที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจสินค้าหรือบริการ จำเป็นต้องใช้การวิเคราะห์และออกแบบให้มีความสร้างสรรค์ (Analytical creative design) ความโดดเด่นและสามารถทำให้ผู้บริโภคสนใจได้ (Outstanding) ซึ่งงานออกแบบสื่อมีความสำคัญอย่างมากต่อการวัดผลสำเร็จของการประกอบธุรกิจหรือหรือบริการ

ออกแบบสื่อโฆษณา

ในวันนี้ซึ่งเป็นโลกแห่งยุคดิจิตอล (Digital era) ผู้ประกอบการนั้นเริ่มหันมาใช้สื่อทางดิจิตอลในการช่วยโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ (website) หรือทางโลกสังคมออนไลน์ (Social network) กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งข้อดีของการใช้สื่อออนไลน์ในการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์นั้นจะมีต้นทุนถูกกว่าการใช้สื่อโฆษณาทางด้าน วิทยุ โทรทัศน์ อีกทั้งยังสามารถกำหนดกลุ่มผู้บริโภคสื่อได้อย่างชัดเจน แต่หากวิเคราะห์ดูในเรื่องของ จำนวนผู้ที่สามารถบริโภคสื่อของทั้งสองช่องทางใหญ่แล้วนั้นก็คงจะขอให้น้ำหนักในส่วนของสื่อที่ใช้กันมาตั้งแต่ 10 ปีก่อนเสียดีกว่า เพราะจำนวนประชากรในประเทศไทยนั้นหากวัดการเป็นอัตราส่วน ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า จำนวนประชากรในประเทศไทยที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ (Online media) มีจำนวนมากกว่ากลุ่มประชากรไทยที่สามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ (Access of online media)

บริษัท Allideastudioได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบสื่อในช่องทางต่างๆ ซึ่งจะมีการจัดทำในส่วนของ

ออกแบบสื่อโฆษณา
โบรชัวร์ (Brochure)

โบรชัวร์ (Brochure) ซึ่งจะมีการออกแบบที่สอดใส่ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity idea) เพื่อทำให้โบรชัวร์ของท่านนั้นมีความแตกต่างและโดดเด่น ฉีกกฎความเป็นโบรชัวร์เก่าๆ จนทำให้กลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับโบรชัวร์นั้นประหลาดใจ จนลืมคำว่าแผ่นพับกระดาษเลยทีเดียว

ออกแบบสื่อโฆษณา
โปสเตอร์ (Poster)

โปสเตอร์ (Poster) บริษัท Allideastudioนั้นมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบโปสเตอร์เพื่อใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เป็นอย่างดี การจัดวาง Layout ภาพนิ่งและส่วนประกอบภาพที่มีความเหมาะสมลงตัวการใช้สี แสง และเงาในการเน้นส่วนประกอบภาพให้ดูเด่นในสายตาผู้บริโภค และที่สำคัญการออกแบบโปสเตอร์ของ Allideastudioนั้นจะไม่ลืมใส่ความเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทและสินค้าหรืองานบริการของท่านลงไปในงานออกแบบอย่างแน่นอน

ออกแบบสื่อโฆษณา
วีดีทัศน์ประกอบการนำเสนอ (Video presentation)

วีดีทัศน์ประกอบการนำเสนอ (Video presentation) บริษัท Allideastudioมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำ Presentation เป็นอย่างดีด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีของนักการตลาดและนักการขายของ Allideastudioจะสามารถผลิตงาน Presentation ของคุณให้มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ด้วยการเรียบเรียงลำดับความสำคัญ เนื้อหาของการ present ที่สอดคล้องกลมกลืนกันอย่างลงตัว อีกทั้งยังมีงานออกแบบภาพที่มีความสวยงามและความแปลกใหม่ในการนำเสนอ จนทำให้ผู้ที่รับชม อยากที่จะทำความรู้จักกับบริษัท สินค้า และบริการอย่างแน่นอน

ออกแบบสื่อโฆษณา
วิทยุ (Radio)

วิทยุ (Radio) บริษัท Allideastudioมีทีมงาน Copy writer ที่มีคุณภาพและความ Creative ที่โดดเด่นและแปลกใหม่ซึ่งบริษัทเรามีความมั่นใจอย่างมากที่จะสามารถสร้าง spot radio ที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของท่าน จนทำให้ผู้ที่ได้รับฟังนั้น เกิดความชอบ แปลกใจ จนกลายเป็นคำพูดที่ติดหู เรียกได้ว่า เมื่อไรที่ได้ยิน spot โฆษณาของท่าน จะทราบได้ทันทีว่า คือบริษัทอะไร สินค้าคืออะไร และทำให้เกิดความอยากที่จะเห็นสินค้าหรือบริการของท่านอย่างแน่นอน

ออกแบบสื่อโฆษณา
โทรทัศน์ (Television)

โทรทัศน์ (Television)และ สิ่งพิมพ์และการแสดงภาพเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์ (Motion graphic on website) Allideastudioกับทีมงานผลิต (Production team) ที่กันรันตีคุณภาพการผลิตสื่อและโฆษณาที่ได้รับมาตรฐานจากสมาคมผู้ผลิตสื่อชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งคุณสามารถมั่นใจได้เลยว่างานผลิตสื่อโทรทัศน์ (television ads) ที่ออกจากมือเราจะสามารถสร้างความคุ้มค่าให้กับสื่อโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ที่ลงทุนไปอย่างแน่นอน

กลยุทธ์ที่ทางAllideastudioได้นำมาเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบนั้นจะวิเคราะห์จากต้นทุนที่ทางบริษัทจะใช้ในการโฆษณากลุ่มผู้บริโภคที่ตัวสินค้าหรือบริการต้องการขายเช่นเพศอายุlifestyleรายได้เป็นต้นช่องทางที่เหมาะสมกับการกระจายสื่อที่เราออกแบบได้ทั้งในส่วนของOffline และOnline เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าของAllideastudioมีความมั่นใจได้ว่าการลงทุนโฆษณาในสื่อต่างๆมีความคุ้มทุนและมีประสิทธิภาพยิ่งไปกว่านั้นAllideastudioมีความใส่ใจงานการผลิตสื่อทุกประเภทด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

บริการของเรา : ออกแบบสื่อโฆษณา , รับทำสื่อโฆษณา, ปรึกษาการทำสื่อโฆษณา

Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support