TRADEMARK REGISTRATION SERVICE

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ทรัพย์สินทางปัญญา คือ ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากมันสมองของมนุษย์ เช่น ชื่อสินค้าและบริการ งานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม การประดิษฐ์ต่างๆอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกทางความคิดของมนุษย์ที่สามารถได้รับความคุ้มครองด้วยกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่สิ่งจับต้องได้ เหมือนกับที่ดิน เครื่องจักร หรือตึกอาคาร แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถซื้อขาย แจกจ่าย ให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนได้ เครื่องหมาย เป็นทรัพย์สินทางปัญญาชนิดหนึ่ง ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงมาก เนื่องจากแบรนด์ดังอาจมีมูลค่าหลายร้อยล้านดอลล่า ถึงแม้เมื่อเทียบกับสินค้าที่ไม่มีแบรนด์ (no-brand) แล้วอาจจะไม่ได้มีอะไรที่พิเศษกว่าหรือ ประกอบด้วยวัตถุดิบหรือสิ่งที่มีมูลค่าที่สูงกว่าแต่อย่างใดเลย

เครื่องหมาย?

“เครื่องหมาย” สามารถอยู่ในรูปแบบของคำ แบบ 2-D และ 3-D คำสโลแกน เสียง หรือสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เครื่องหมายแบ่งกลุ่มได้เป็น 4 ลักษณะ

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาดให้ลูกค้าได้จดจำได้ แต่หากใช้เพียงอย่างเดียวแต่ไม่ได้จดทะเบียนคุ้มครองสิทธิไว้ ปัญหาที่ตามมาอาจถูกผู้อื่นนำเครื่องหมายนี้ไปจดทะเบียน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรคำนึงถึงเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ด้วย การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายจะต้องมีองค์ประกอบ 3 ลักษณะ คือ

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีสิทธิประโยชน์ ดังนี้

1. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุคุ้มครอง 10 ปี เมื่อครบกำหนดสามารถต่ออายุความได้เป็นคราวๆ คราวละ 10 ปี

2. มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของ

3. มีสิทธิในการอนุญาตหรือโอนสิทธิ ให้ผู้อื่นใช้เคื่องหมายการค้าของเจ้าของ

4. มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ ในกรณีที่มีผู้ละเมิดลิขสิทธิในเครื่องหมายการคาของเจ้าของ

เครื่องหมายที่จะขอจดทะเบียนจะต้องเป็น ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตราชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงวัตถุ หรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกันเป็นเครื่องหมาย เมื่อเครื่องหมายการค้าได้รับจดทะเบียนแล้ว เจ้าของจะมีสิทธิต่าง ๆ ในเครื่องหมายการค้าแต่เพียงผู้เดียวเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นจดทะเบียน และสามารถต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี โดยให้ยื่นคำขอต่ออายุภายใน 90 วัน ก่อนวันสิ้นอายุ

เอกสารประกอบการจดทะเบียน

สำหรับเอกสารที่ต้องจัดเตรียม (กรณีบุคคลธรรมดา)

1. รูปเครื่องหมาย ขนาด 5X5 เซนติเมตร (12 รูป)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด ของเจ้าของเครื่องหมาย

สำหรับเอกสารที่ต้องจัดเตรียม (กรณีเป็นนิติบุคคล บริษัทหรือห้างฯ)

1. รูปเครื่องหมาย จำนวน 12 รูป ขนาด 5X5 เซนติเมตร(12 รูป)

2. หนังสือรับรองบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน อายุไม่เกิน 6 เดือน (ฉบับจริง)

ระยะเวลาดำเนินการ

1.ตรวจเครื่องหมายการค้า 1 วันทำการ

2.เตรียมเอกสารและยื่นต่อนายทะเบียน เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรรับจดทะเบียน และอนุมัติเลขคำขอ 3 วันทำการ

3.นายทะเบียนมีคำสั่งประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนขึ้นประกาศไว้ 90 วัน

บริการของเรา : รับตรวจสอบและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
Consumer Behavior Analysis
Defined Brand Identity
Marketing / Support